Privacyverklaring voor Praktijk Mirosa

Deze privacyverklaring is bestemd voor cliënten en hun vertegenwoordigers van Praktijk Mirosa die zorg ontvangen of op een andere manier gebruik maken van de diensten van Praktijk Mirosa.

Binnen praktijk Mirosa worden diverse persoonsgegevens van cliënten verzameld en vastgelegd in het (elektronische) cliëntdossier. Deze gegevens zijn nodig om goede begeleiding en/of zorg te kunnen bieden. In deze privacyverklaring wil praktijk Mirosa heldere en transparante informatie geven over welke gegevens over cliënten verzameld worden en hoe er mee omgegaan wordt. De organisatie vindt het belangrijk dat de privacy van haar cliënten wordt gerespecteerd.

Onze contactgegevens:

Naam:                        Praktijk Mirosa
Adres:                         Doornakkersweg 26
Postcode / Plaats:      5642 MP  Eindhoven
Contactpersoon:        Marie van Steensel
E-mailadres:               info@praktijkmirosa.nl

 

1.              Verantwoordelijken

De raad van bestuur van Praktijk Mirosa is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle persoonsgegevens. Binnen Praktijk Mirosa is de persoonlijk begeleider het eerste aanspreekpunt als u vragen heeft met betrekking tot privacy.

 

2.              Wetgeving en begripsomschrijvingen

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. De AVG zorgt voor een versterking en uitbreiding van de privacy rechten, met meer verantwoordelijkheden voor organisaties.

In deze privacyverklaring verstaan we onder de volgende begrippen:

 • Persoonsgegeven: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
 • Bijzondere persoonsgegevens: gegevens over ras, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakvereniging, gezondheid, seksuele leven, verdenkingen, vervolgingen, strafrechtelijke of bestuurlijke veroordelingen;
 • Verwerking van persoonsgegevens: alles wat men met een persoonsgegeven doet, zoals vastleggen, bewaren, verzamelen, bij elkaar voegen, verstrekken aan een anderen vernietigen;
 • Derde: elke persoon die geen cliënt of medewerker/vrijwilliger van Praktijk Mirosa is;
 • Cliënt: hieronder verstaan we iemand die door Praktijk Mirosa wordt begeleid;
 • Verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens;
 • Dienstverlening: begeleiding en/of zorg.
3.              Waarom verwerken wij persoonsgegevens van cliënten?

De persoonsgegevens van cliënten worden door praktijk Mirosa uitsluitend gebruikt met het doel:

 • Om de aanmelding en intake van de (kandidaat-) cliënt te verwerken;
 • Om overeenkomsten met de cliënt te sluiten;
 • Voor het bieden van zorg en/of dienstverlening aan de cliënt;
 • Voor het evalueren en adviseren van de (begeleiding aan de) cliënt;
 • Het voeren en/of beheren van de zorgadministratie;
 • De verantwoording van de zorgadministratie
 • Voor de financiële afhandeling van de verleende begeleiding;
 • Om de relatie en communicatie met de cliënt te onderhouden;
 • Voor statistische of wetenschappelijke doeleinden.
 • Het evalueren en ontwikkelen van beleid
 • Het analyseren van incidenten en/of calamiteiten
 • Het doen van klant tevredenheids-/waarderingsonderzoek en andere kwaliteitsonderzoeken,
 • Het doen van onderzoek ter verbetering van (uitkomsten van) zorgverlening en efficiëntie van bedrijfsvoering
 • Het voldoen aan wettelijke taken en/of verplichtingen
4.              Welke persoonsgegevens verwerkt praktijk Mirosa van u?

Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

 • Wettelijk identificatienummer (zoals uw burgerservicenummer);
 • Identificatiegegevens (zoals uw naam, voornaam, geboortedatum en geslacht, geboorteplaats, nationaliteit, burgerlijke staat, gezinssamenstelling.);
 • Contactgegevens (zoals uw telefoonnummer en e-mailadres);
 • Adresgegevens (zoals uw woonadres of adres van opvanglocatie);
 • Persoonlijke kenmerken (zoals uw beroep, familierelaties en persoonlijke interesse(s));
 • Communicatiegegevens (zoals gespreksverslagen);
 • Begeleidingsgegevens (rapportages);
 • Gegevens betreffende opleiding;
 • Beeldmateriaal;

Daarnaast verwerken wij mogelijk de volgende bijzondere persoonsgegevens van u:

 • Medische, paramedische en verpleegkundige gegevens;
 • Gegevens over iemands justitiële verleden.
 1. Hoe komen wij aan de persoonsgegevens van cliënten?

Wij kunnen uit verschillende bronnen persoonsgegevens van cliënten verzamelen, namelijk:

 • Gegevens die de cliënt aan ons geeft.
 • Gegevens die wij krijgen van anderen zoals bijvoorbeeld de gemeente, verwijzende instanties, justitiële instanties;
 • Of van andere (maatschappelijke) organisaties die betrokken zijn bij uw , uw opvang en begeleiding of uw zorg.

 

 1. Juridische grondslag van de verwerking?

Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien:

 • De cliënt zijn ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking heeft verleend;
 • De gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de cliënt partij is;
 • De gegevensverwerking noodzakelijk is voor praktijk Mirosa om een wettelijke verplichting na te komen;
 • De gegevensverwerking noodzakelijk is ter bescherming van een vitaal belang;
 • De gegevensverwerking noodzakelijk is voor een zogenoemd gerechtvaardigd belang van praktijk Mirosa of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt.

 

7.              Wie zien de persoonsgegevens?

Medewerkers van praktijk Mirosa die betrokken zijn bij uw begeleiding kunnen uw persoonsgegevens inzien. Ze hebben alleen toegang tot die gegevens die voor hen belangrijk is. Daarnaast hebben medewerkers toegang die zorg moeten declareren of moeten administreren. De persoonsgegevens die de cliënt aan ons geeft kunnen wij aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de in punt 4 beschreven doeleinden en/of indien dit noodzakelijk is op grond van een wettelijk voorschrift.
Als er geen noodzaak is, zoals genoemd in de vorige alinea, is de toestemming van de cliënt vereist voor het verstrekken van persoonsgegevens aan derden. Wanneer wij de persoonsgegevens van de cliënt delen met andere partijen (verwerkers) moeten er afspraken gemaakt worden om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen. Met deze partijen zullen verwerkersovereenkomsten afgesloten worden.

 

 1. Het bewaren van persoonsgegevens

We bewaren de persoonsgegevens van cliënten niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en/of voor de naleving van de wet- en regelgeving. Daarna worden ze verwijderd, geanonimiseerd of gearchiveerd conform de geldende regelgeving.

 

 1. Beveiliging van de persoonsgegevens

We treffen alle nodige technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de persoonsgegevens, tegen verlies of aantasting van de gegevens, tegen ongeoorloofde kennisneming en tegen wijziging of verstrekking daarvan. Deze maatregelen garanderen een passend beveiligingsniveau, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. Daarnaast hebben alle medewerkers van Mirosa tijdelijke krachten en vrijwilligers een geheimhoudingsplicht.

 

 1. Datalekken

Van een datalek is sprake als er cliëntgegevens voor anderen zichtbaar (kunnen) zijn waarvoor die gegevens niet zijn bedoeld. Datalekken moeten altijd worden gemeld bij de Functionaris voor Gegegevensbescherming. Deze kijkt of het datalek gemeld moet worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en welke maatregelen genomen moeten worden.

 

 1. De rechten van de cliënt omtrent de verwerking van zijn persoonsgegevens

Personen van wie we de gegevens verwerken, hebben de volgende rechten: • Recht op informatie: Elke cliënt mag vragen welke gegevens van hem verwerkt worden en wie er toegang toe heeft, waarom praktijk Mirosa die persoonsgegevens nodig heeft of gebruikt en hoe lang ze bewaard worden.

 • Recht op inzage: De cliënt heeft het recht de persoonsgegevens die van hem worden verwerkt in te zien. Het recht op inzage geldt zolang dit niet indruist tegen het belang van de persoonlijke levenssfeer van anderen.
 • Recht op rectificatie en aanvulling: Indien de cliënt fouten in zijn gegevens vindt, mag hij vragen om dit aan te passen. Het is niet bedoeld om persoonsgegevens bestaande uit indrukken, meningen en conclusies waarmee een cliënt het niet eens is, te corrigeren. Dit recht heeft slechts betrekking op ‘feiten’, gegevens zoals naam en geboortedatum, waarover in het algemeen geen verschil van mening kan bestaan.
 • Recht op beperking van de verwerking: De cliënt heeft het recht om, wanneer hij vindt dat praktijk Mirosa te veel persoonsgegevens van hem verwerkt, te vragen om minder gegevens te (laten) verwerken.
 • Recht om vergeten te worden: In gevallen waar de cliënt toestemming gaf om persoonsgegevens te verwerken, heeft hij ook het recht om die persoonsgegevens te laten verwijderen.
 • Recht op dataportabiliteit: De cliënt heeft het recht om zijn persoonsgegevens over te dragen.
 • Recht op bezwaar: Indien de cliënt niet akkoord is met de grondslag van een verwerking of met de manier waarop bepaalde gegevens van hem verwerkt worden, kan hij hiertegen bezwaar maken. Cliënten kunnen bij hun persoonlijk begeleider terecht wanneer zij gebruik willen maken van hun rechten. Praktijk Mirosa heeft een maand de tijd, vanaf de ontvangst van het verzoek, om te beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Binnen vier weken zullen wij het verzoek uitvoeren en de cliënt hierover informeren, of zullen wij aangegeven waarom we geen gehoor geven aan het verzoek. In bepaalde en uitzonderlijke gevallen kan praktijk Mirosa dus weigeren om gehoor te geven aan het verzoek. Dit kan bijvoorbeeld wanneer het verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is. Om de identiteit van de verzoeker te controleren, kunnen we de cliënt vragen om een kopie van het identiteitsbewijs mee te sturen met de aanvraag. Indien een kopie van het identiteitsbewijs meegestuurd wordt, raden we sterk aan om daarbij de pasfoto en het BSN onzichtbaar te maken. De organisatie vernietigt deze kopie na 6 maanden. Kan of wil de cliënt geen kopie van het identiteitsbewijs opsturen, dan dient de cliënt een afspraak te maken om ter plekke de identiteit te laten vaststellen.

 

12.           Klacht

Wanneer een cliënt het niet eens is met de manier waarop praktijk Mirosa omgaat met zijn persoonsgegevens kan hij terecht bij zijn eigen persoonlijk begeleider. Als dan de klacht niet is opgelost kan hij contact opnemen met de privacy verantwoordelijke via info@praktijkmirosa.nl praktijk Mirosa zal er alles aan doen om klachten op te lossen, maar als de cliënt niet tevreden is met de reactie, kunt hij een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (zie https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

 

 1. Wijziging privacyverklaring

Praktijk Mirosa kan deze verklaring te allen tijde aanpassen. Belangrijke wijzigingen maken we aan cliënten kenbaar.